The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව යුක්තිය, නීතිය සහ අයිතිවාසිකම් ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය
pictureව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය
ස්වාධීනව හා නිදහස්ව ජනාධිපතිවරණ, පාර්ලි‍මේන්තු මැතිවරණ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් සහ ජනමත විචාරණ පැවැත්වීම.
නව ලේඛණයට නමක් ඇතුලත් කිරීම
පාංශු සංරක්ෂණ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම
නමක් ඇතුල් කර ගැනීම සඳහා විරුද්ධත්වය පළ කිරීම

පාරිභෝගික ආරක්ෂණය
නීතිමය සහාය
පැමිණිලි සහ දුක් ගැනවිලි
නැතිවු රියදූරු බලපත්‍රය පිළිබද පැමිණිලි කිරිම.
දුෂනය කිරීමේ හා ළමා අපචාර පිළිබද පැමිණිලි කිරීම.
නැතිවු ජාතික හැදුනුම්පත් හා ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපකරණ පිළිබද පැමිණිලි කිරිම.
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ පැමිණිලි කිරිම
සුරක්ෂිතතාව, සෞඛ්‍යය හා සුභසාධනය පිළිබඳ සේවක/සේව්‍ය /වෘත්තීය සමිති පැමිණිලි කිරීම.
අපරාධ විමර්ශන අංශය වෙත යොමු කරන පැමිණිලි කිරීම.
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය
සිදුවන අනතුරු හා අන්තරාදායි සිදුවීම් විමර්ශනය කිරීම
නැතිවු පාස්පෝට් බලපත්‍රය පිළිබද පැමිණිලි කිරිම
මෙහෙකරුවකු හෝ කම්කරුවෙකු ලෙස උපයෝගි කර ගන්නා ළමයෙකු පිළිබද පැමිණිලි කිරීම.
දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලට ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි සඳහා විසඳුම් නොලැබුණු විට යළි පැමිණිලි කිරීම.
සාමාන්‍ය ලිපි තැපැල් ලිපි නැතිවීම සම්බන්ධ විමසීම.
බීජ සහතික කිරීම_ බීජ පනත යටතේ පැමිණිලි සඳහා විමර්ෂණ මෙහෙයවීම
පලිබෝධනාශක_ පලිබෝධනාශක භාවිතය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර ගැටළ
පලිබෝධ පාලන තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂන සිදුකිරීම
වැරදි ලෙස සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාගැනීම පිලිබද පැමිණිලි කිරිම.
විදේශ තැපැල් පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීම
Contact details

නීතිය සහ සාමය
ඉඩම් හා නිවාස සදහා නීති උපදෙස් ලබා ගැනීම.
දේපල සඳහා හිමිකම් පිඹුරු පත් නිකුත් කිරීම හා මායිම් ආරාවුල් විසඳීම.
පළමු වරට තුවක්කු බලපත්‍රයක් ඉල්ලීම.
ශ්‍රී ලංකාව තූල පදිංචි ඉල්ලුම්කරුවෙක් විදේශීය රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා නිෂ්කාශන සහතිකයක් ලබාගැනීම.
පදිංචිව සිටින රටේහි රැකියා ලබා ගැනීම සඳහා විදේශීය රටක සිටින අයදූම් කරුවෙකූ (ශ්‍රී ලාංකික) නිෂ්කාශන සහතිකයක් ලබාගැනීම.
ශ්‍රී ලංකාවේ කිසියම් සංවිධානයක් සිය සේවකයකූ විය හැකි අයෙක් පිළිබඳව නිෂ්කාශන සහතිකයක් ලබාගැනීම.
රථවාහන දඩ මුදලක් ගෙවීම
අවුරුදු පතා තුවක්කු බලපත්‍රයක් අළුත් කිරීම.
ජීව සංඛ්‍යාති තොරතුරු සැපයීම
ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර අවසර පත්‍ර ලබාගැනීම.
මානව හිමිකම් නෛතිකව , ප්‍රතිපත්තිමය සහ ප්‍රායෝගික වශ‍යෙන් සුරැකීම
ආඥා පනත උල්ලංඝනය කරන හාම්පුතුන්ට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
මෝටර් වාහන අනතුරු පිළිබඳව පොලීසියට දැන්වීම.
ළමා අපයෝජන පැමිණිලි විමර්ශණයට සහාය දැක්වීම
සුළු ආරවුල් පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීම.
අපරාධ නඩු ‍මයෛවීම
පෙරහැර අවසර පත්‍ර ලබාගැනීම.
අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනතට අදාලව නීති අංශයේ ඔප්පු පිළියෙල කිරීම
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනතට අදාලව නීති අංශයේ නඩු පැවරීම.
වගන්ති 13 (4) හා 32 (බී) වලට අනුව පාරිභෝගිකයන්ට සහන ලබා දීමට විමසුම් පැවැත්වීම
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනතට අදාලව නීති අංශයේ ගිවිසුම් පිළියෙල කිරීම
ගීතයට නීතිමය රැකවරණය සැලසීම
වෙළඳපොළ විමර්ශනය හා වැටලීම්

අයිතිවාසිකම්
ICTA Awards

අපව අමතන්න

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2017-11-17
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 134