The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව වෙළඳ, ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය
pictureකර්මාන්ත ලියාපදිංචිය
බර, මිනුමි සහ බර, මිනුමි මැනීමේ උපකරණ ක්‍රමාංකනය
ධීවර යාත්‍රාවක ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම
ධීවර යාත්‍රාවක් ප්‍රථම වරට ලියාපදිංචි කිරිම හා ලියාපදිංචිය අඵත් කිරීම.
ලියාපදිංචි කිරිමේ සහතිකයෙහි අනුපිටපතක් ලබා ගැනිම
දිරිමත්කිරීමේ සහන සහිතව ආයෝජන ව්‍යාපෘති පිහිටුවීමට අනුමැතිය ලබාදීම.
පිටත සවිකරන ඇන්ජිමක් සවිකර නැවත යාන්ත්‍රිකරණය කල යාත්‍රාවක් ලියාපදිංචි කිරිම.
පුවත්පතක් වශයෙන් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කිරීම.
ලියාපදිංචි අයිතිකරුගේ මරණින් පසු ධීවර යාත්‍රාවක් ලියාපදිංචි කිරිම
වෙනත් කෙනෙකුට පැවරූ ධීවර යාත්‍රාවක පැවරීම ලියාපදිංචි කිරිම
මා දැල් හිමියන් හා මාදැල් වරායයන් ලියාපදිංචි කිරිම.
කර්මාන්තශාලා ලියාපදිංචි කිරීම
Rubber Cess Registration
තම නිෂ්පාදන උපකොන්ත්‍රාත්කරුවන් මගින් නිෂ්පාදනය කරගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.
ශ්‍රී ලංකා ආයෝඡන මණ්ඩලයට සැපයුමිකරැවන් ලියාපදිංචි කිරිම.
තේ අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
බලපත්‍රය අළුත් කිරීම - අළුත්වැඩියා, නිෂ්පාදන සහ අළෙවි

ආයතන ලියාපදිංචිය
අනුමැති සහ බලපත්‍ර
පඩි මිනුම් සහ කිරීමේ හෝ මැනීමේ උපකරණ සදහා අනුමැතිය ‍‍ලබාගැනීම
ආයෝඡන ව්‍යාපෘති පිහිටු වීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
Nuclear Analytical service
රේගු බදු රහිතව ප්‍රාග්ධන හා අමුදුව්‍ය ආනයනයට අනුමැතිය ලබා දීම.
නොමිලේ වෙළද සාම්පල් ආනයනය
අතිරික්ත භාණ්ඩ දේශීය වෙළඳපොලෙහි අලෙවි කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම.
භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය නිකුත් කිරිම.
ස්ථිර බලපත්‍ර
ආනයනික ඖෂධ සඳහා සංශෝධිත බලපත්‍ර
උකස් බඩු ගැනිම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම.
මත්පැන් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
ආනයන භාණ්ඩ හර කිරීම
පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම
ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන පිරිසැකසුම් අයතනයක් ස්ථාපනය කිරීමට අනුමැතිය ලබාගැනීම
දේශීය වෙළඳ පොලෙහි නිෂ්පාදන අලෙවි කිරිම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
රසායන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාගැනීම
අර්ථ නැව්ගත කිරීම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
විදේශීය ධීවර යාත්‍රා ශ්‍රී ලංකා ජල තිරයෙන් පිටත අල්ලා ගන්නා ලද මසුන් ගොඩබැම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
ආයෝඡන මණ්ඩලයේ අනුමත ව්‍යාපෘති අතර අමුදුව්‍ය හෝ උපාංග හුවමාරු කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
වක්‍ර අපනයනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
ආයුර්වේද යන නම භාවිත කිරීමට අවසර ලබා ගැනීම හා වෙනත් සේවාවන්
සංශෝධිත බලපත්‍ර
හර කිරීමේ අයදුම්පත් ලබා ගැනීම
ජල නල එලීම සඳහා මාර්ග කැඩීම
ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ක්‍රීඩා පිටි හා ශාලාවන් කුලියට දීම
ශ්‍රී ලංකා ජල තිරයේ මෙහෙයුම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
අපනයන මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා ස්වස්ථතා සහතික නිකුත් කිරීම (යුරෝපීය සහ යුරෝපීය නොවන රටවල් සඳහා)
දුම්රිය පරිශ්‍ර තුල වාණිජමය කටයුතු සඳහා ඉඩ ලබා ගැනීම
මිරිදිය ධීවර ෙමෙහයුම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
Approval for the transfer of raw material or accessories between BOI approved projects.

අනුග්‍රහය, පුහුණුව සහ සංවර්ධනය
පහසුකම් සැපයීම
ප්‍රමිති
ණය, අරමුදල් සහ දිරිදීමනා යෝජනා ක්‍රම
තොරතුරු
“කලාපීය රැකිරක්ෂා සේවා ඒකක” හරහා රැකියා වෙත යොමු කිරීම.
දිරිමත්කිරීමේ සහන සහිතව ආයෝජන ව්‍යාපෘති පිහිටුවීමට අනුමැතිය ලබාදීම.
කර්මාන්ත තොරතුරු හා උපදේශන සේවාව සැපයීම
සංගණන හා සමීක්ෂණවල උපලේඛන, වාර්තා, සංඛ්‍යාන දත්ත ලබා ගැනීම.
ආයෝඡන ව්‍යාපෘතිවල විස්තර ලේඛන සැපයිම.
ක්ශුද්‍ර දත්ත ගොනු මුදා හැරීම
ආයෝඡන ව්‍යාපෘතිවල සංඛ්‍යා ලේඛන සැපයිම.
“ඉඩම් බැංකුව” හරහා ඉඩම්වල විස්තර ලබා දීම.
වෙළඳපොල සමීක්ෂණය හා අධ්‍යයනය
පරිසර හානි හා විවිධ නීති විරෝධී දෑ පිළිබද දැනුවත් කරන්නේ
නිශ්පාදකයන් / වෙළෙ‍න්දන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
ගුවන්විදුලි ප්‍රචාරක මරණ දැන්වීම් පළකිරීම
ආයුර්වේද ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම.
Building limit

ව්‍යාප්ති සහ වෙනත් සේවා
ප්‍රවාහන සේවා
රථ වාහන
PMU - Functions and Services
නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
අලූත් මෝටර් රථ ලියාපදිංචිකිරිම.
වාහන ආනයනය
තෑගි සැලසුම්
රියැදුරු බලපත්‍රයක් අළුත් කිරිම.
රියැදුරු බලපත්‍රයක අනුපිටපතක් ලබා ගැනීම.
තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
දඩ පත්‍රිකා ලබාගැනීම සහ ගෙවීම.
රියැදුරු බලපත්‍රයන්හි වලංගුභාවය දිර්ඝ කිරීම.
රියැදුරු බලපත්‍රක් පිලිබද සහතික ලබා ගැනීම.
ත්‍යාග ක්‍රමය යටතේ ආයතන සඳහා වාහන ආනයනය
පැරණි බලපත්‍ර පොත් පිංච වෙනුවට රියැදුරු බලපත්‍ර කඩ්පතක් ලබා ගැනීම.
බලපත්‍ර අලූත් කිරීම.
සංශෝධිත නම්/ලිපනයක්/පංතිය දැක්වෙන නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
මෝටර් වාහන බඳ කොටස් ආනයනය
අළුත්වැඩියා කර නැවත අපනයනය කිරීමට පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් සයිකල් හා කාර් ආනයනය
Importing Vehicles
ගුවන්යානා, හෙලිකොප්ටර් සහ අමතර කොටස් ආනයනය
රක්ෂණ ආකෘති සමිපුර්ණ කිරිම සහාය ලබා ගැනීම.

වෙළඳ රෙගුලාසි
වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය
අපනයන
ICTA Awards

අපව අමතන්න

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2018-12-11
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 157