The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව

#|0-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
සේවා වර්ග
අනුමැතිය සහ ලියාපදිංචිය
අනුමැති සහ බලපත්‍ර
අනුග්‍රහය, පුහුණුව සහ සංවර්ධනය
අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව
අයිතිවාසිකම්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන
අපනයන
සේවා
අ.පො.ස සමාන්‍ය පෙළ හා අ.පො.ස උසස් පෙළ සදහා බාහිර අයදුම්කරුවන් ලියාපදිංචි වීම.
අ.පො.ස සමාන්‍ය පෙළ, අ.පො.ස උසස් පෙළ හා 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම
අ.පො.ස සමාන්‍ය පෙළ හා අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල නැවත පරීක්ෂා කර ගැනීම.
අවුරුදු පතා තුවක්කු බලපත්‍රයක් අළුත් කිරීම.
අපරාධ විමර්ශන අංශය වෙත යොමු කරන පැමිණිලි කිරීම.
අනෙකුත් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග පැවැත්වීම.
අලූත් මෝටර් රථ ලියාපදිංචිකිරිම.
අපේ සිත්තරු සිතුවම් දැක්ම
අත් පිටපත් තරඟය
අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල මිළ පාලනය කිරිම
අපනයන මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා ස්වස්ථතා සහතික නිකුත් කිරීම (යුරෝපීය සහ යුරෝපීය නොවන රටවල් සඳහා)
අර්ථ නැව්ගත කිරීම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
අළුත්වැඩියා කර නැවත අපනයනය කිරීමට පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් සයිකල් හා කාර් ආනයනය
අක් වෙරළ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම
අන්තර්ජාලය මගින් නම අනුමත කර ගැනීම.
අපනයන පැල තවාන් ලියාපදිංචිය (දකුණු කොරියානු රජය සදහා පමණි)
අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම
අමුණා ඇති ගාස්තු ලේඛණයේ සඳහන් රටවලට අධිවේගීව යැවීමට ලිපි හා තැපෑලෙන් යැවිය හැකි භාණ්ඩ ලබාදීම
අය ක්‍රමය වෙනස් කර ගැනීම.
අපනයනයන් සම්බන්ධ තොරතුරු සැපයීම, ධෛර්ය කිරීම හා බද්ද(Cess)
අපනයන කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
අඩු ආදායම්ලාභීන්ට හා පහල මධ්‍ය ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස ණය ලබාදීම. (උපරිම මුදල රු;400,000/- දක්වා)
අපනයන ක්ෂේත්රය ආශි්රත ප්රකාශන
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතන අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ බෙදාහැරීම් අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිෂ්පාදන අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශන අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ සැලසුම් අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ තොර‍තුරු තාක්ෂණ ඒකකයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් අංශයේ සේවාවන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ පොත් ගබඩා අංශය
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ පොත් අලෙවිසල්
අන්තර් නගර දුම්රිය වල හා දුර ගමන් දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
අඵතින් බෝග වගාවන් ස්ථාපනය සඳහා ආයෝජන ආධාර ලබාගැනීම.
අපනයන කෘෂි බෝග වගාවන්ගේ ඵලදායිතාව නැංවිම.
අමුද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම
අනියමි සහනාධාර ලබාගැනිම.
අධිකරණ වලට වාර්තා ලබා ගැනීම.
අනවසර, සංවර්ධිත රජයේ ඉඩම් නොමිලේ ලබා ගැනීම.
අත්පත් කරගත් ඉඩම් සඳහා වටිනාකම අනුව වන්දි මුදල් ගෙවීම.
අභිලේඛන හා කාසි අනාවරණය කර ගැනීම.
අතීත වස්තූන්, හා ක්‍රියාකාරකම් ආරක්ෂා කරමින් ඒ තුළින් දැනුම, අවබෝධය, අධ්‍යාපනය හා විනෝදය සත්‍ය හා ආකර්ශනීය ආකාරයෙන් මහජනයා වෙත සන්නිවේදනය කිරීම.
අනුකූලතා සහතික ලබා ගැනීම.
අපද්‍රවය කළමණාකරණ සේවාව ලබා ගැනීම.
අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම.
අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම.
අලින්ගෙන් වන දේපළ හානි, මිනිස් මරණ හා තුවාල වෙනුවෙන් ගෙවන වන්දි
අපනයනය ඉලක්ක කර ඇගඵම් නිපදවන ව්‍යාපෘති සඳහා, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රභවස්ථාන (Certificate of Origin) සහතිකය ලබා දීම.
අලි තර්ජන පවතින ප්‍රදේශවල ජීවත්වන මහජනතාව සඳහා අලි වෙඩි නිකුත් කිරීම.
අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීම
අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම
අවම කිරිම , පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අංශය
අහස්යානා නඩත්තු සංවිධාන කාර්ය සංග්‍රහය සංශෝධනය කිරීම සඳහා අනුමැතිය
අපරාධ නඩු ‍මයෛවීම
අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්
අමු තේ දළු වෙළෙන්දන් හට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
අමු දළු සැපයුම් කරුවන්ට සාධාරණ මිල ගෙවීම් පරීක්ෂා කිරීම හා හා දළු මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වීම
අවබෝධාත්මක වැඩසටහන්
අ‍ය ක්‍රමය වෙනස් කිරීම
අමතර කොටස් ආනයනය/අපනයනය අනුමත කිරීම
අංකිත දත්ත සහ සිතියම් විකිනීම
අනුමාන වයස් සහතික නිකුත් කිරීම
අළුත් අඛණ්ඩ මුදාහැරීමේ සහතිකයක් ලබා ගැනීම ( වලංගු කාලය අවු 05)
අඛණ්ඩ මුදාහැරීමේ සහතිකය නැවත වලංගු කිරීම.
අභ්‍යන්තර අවතැන්වූවන් සඳහා නීති ආධාර
අපනයනකරුවන් දිරිමත් කිරීමට ආනයන පහසුකම් සැපයීම
අතරමංවූ ධීවරයින් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම
අභියාචනා අංශය
අභ්‍යාස පොත් සහ වෙනත් ලිපිද්‍රව්‍ය මුද්‍රණ කටයුතු
අයවැය යෝජනා අංක 205 යටතේ 2019.07.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන ගාස්තු සංශෝධනය
අපනයනය සේවා අංශය (වෘත්තීමය සේවා / මෘදුකාංග සංවර්ධනය / ඉදිකිරීම් හා සමගාමී සේවා)
අපනයන අලෙවි සංවර්ධන ආශ්‍රිත තොරතුරු
අපනයනය පිළිබද උපදේශක සේවා සහ අපනයන හා ආනයන ක්‍රියා පටිපාටි සේවා
අලවිකරණ සේවා තොරතුරු (On-Line)
අලවිකරණ සේවා තොරතුරු (On-Line)
අලවිකරණ සේවා තොරතුරු (On-Line)
අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචිය
අපනයනකරුවන්ගේ ගැටළු විසඳීමට උපකාර කිරීම
අවශ්‍යතා පාදක කරගත් ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසුන් සදහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ වැඩසටහන
අ.පො.ස. සාමාන්‍යපෙළ සිසුන් සදහා වැඩසටහන
අහස්යානා නඩත්තු කිරීමේ බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම
අහස්යානා නඩත්තු කිරීමේ බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම
අහස්යානා නඩත්තු කිරීමේ ඉංජිනේරු බලපත්‍රය අළුත් කිරීම
අපනයන සැකසුම් ව්‍යවසාය සංවර්ධනය
අන්තර්ජාතික ධීවර කටයුතු කළමනාකරණය
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2021-09-21
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 153