The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව

#|0-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
සේවා වර්ග
කෘෂිකර්මය, පශු සම්පත් සහ ධීවර
කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සහ ධීවර සංවර්ධනය
කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය
කෘෂිකර්මය, පශු සම්පත් සහ ධීවර සඳහා සහනාධාර සහ අනුග්‍රහය
කාලගුණ සේවා
සේවා
කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන-(සුලු කර්මාන්ත ව්‍යාපෘති වැඩිදියුණු කිරිම තුළින් අඩු ආදායම්ලාභින්ට චිරස්ථායි ආදායම් මට්ටමක් ලබාදිම)
කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති ලියාපදිංචි කිරීම
කල් ගත වූ මරණ ලියාපදිංචි කිරීම
කොරියාව සඳහා විගමනික ශ්‍රමිකයින් පුහුණු කිරීම හා සහතික කිරීම.
කල්ගතවූ උපත් ලියාපදිංචි කිරීම
කලාකරු ආධාර ලබා ගැනීම
කලායතන ලියාපදිංචිය සහ ආධාර ලබා ගැනීම
කලායතන ලියාපදිංචිය සහ ආධාර ලබා ගැනීම
කෘෂි කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීම.
කාලගුණ විද්‍යා දත්ත ලබා ගැනීම
කාලගුණ විද්‍යා ප්‍රදර්ශන සඳහා දායකත්වය
කාලගුණ විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කෙටිකාලීන පුහුණු වැඩසටහන් හා ඒ සඳහා සම්පත් දායකත්වය.
කාලගුණ විද්‍යා තොරතුරු, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් හා අනාවැකි(දෛනික/කෙටිකාලීන) (ගුවන්,නාවික, ධීවර, මාධ්‍ය, මහජනතාව ආදී)
කාලගුණ හා දේශගුණ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන හා ව්‍යාපෘති කටයුතු ඉටු කරගැනීම.
කොම්පෝස්ට් පොහොර හා පැළ වර්ග ලබා ගැනීම.
කිරි හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන මිළදී ගැනීම.
කාර්මික අධ්‍යාපන සංවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාවය වර්ධනය කිරීම.
කහ සහ ඉගුරු වගා සඳහා ආයෝජන ආධාර ලබා ගැනීම.
කෘෂිකර්ම කටයුතු සඳහා ලංකාවේන් ණය ලබා ගැනීම
ක්ශුද්‍ර දත්ත ගොනු මුදා හැරීම
කිතුල් කර්මාන්තය සංවර්ධනය සඳහා සහය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශයේ සේවාවන්
කර්මාන්තශාලා ලියාපදිංචි කිරීම
කලාගාරය
කාලීන තැන්පත් ගිණුම්
කැස්බෑව නගර සභාවේ වෙළඳ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
කැස්බෑව නගර සභාවේ වරිපනම් හා අදාල සේවා
කැස්බෑව නගර සභාවේන් සංවර්ධන බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
කැස්බෑව නගර සභාවේ ප්‍රජා සංවර්ධන සේවාවන්
කැස්බෑව නගර සභාවේන් වෙළඳ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
කැස්බෑව නගර සභාව මගින් කරනු ලබන විනෝද කටයුතු හා සම්බන්ධ සේවාවන්.
කාර්මික ආරාවුල් පිලිබඳ කටයුතු කිරීම
කර්මාන්තශාලා හා වැඩබිම් පරික්ෂා කර සේවක සුරක්ෂිතතාව, සෞඛ්‍ය හා සුභසාධනය පිළිබඳ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම.
කඳන් / ඉරු දැව / අනිකුත් නිෂ්පාදන තොග තත්වය
කාලගුණ විද්‍යා උපකරණ ක්‍රමාංකණය හා සවිකර ගැනීම.
කර්මාන්තශාලා ආඥා පනත උල්ලංඝනය කරන හාම්පුතුන්ට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කරවා ගැනීම.
කෘෂිකාර්මික ව්‍යපෘති සදහා ඉඩමක් ලබාගන්නේ කෙසේද?
කොළඔ කොටුව - මහනුවර - නගරාන්තර දුමිරියේ ආසන වෙන් කිරීම (මොබිටෙල් සබදතාව ඇති දූරකථන මගින්)
කුණු ප්‍රවාහනය
කසල අපහරණ කටයුතු
කැටුව නොගෙනෙන පෞද්ගලික ගමන් බඩු
කෘෂි නිපැයුම් සහ වෙළඳ පොළ ආශ්‍රිත තොරතුරු
කෞතුකාගාර අත් පත්‍රිකා
කැමරා සහ වීඩියෝ බලපත්‍ර ගාස්තු
කසල තේ සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සහ මිලදී ගැනීම හා ප්‍රවාහනය සඳහා අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීම
කෞතුකාගාර නැරඹීම
කෞතුකාගාර ශ්‍රවනාගාරය වෙන්කර ගැනීම
කෞතුකාගාර ජංගම බස් රථය
කර්මාන්තපුරවලින් ආයෝජකයින්ට ඉඩම් ලබාදීම
කල්ගතවූ මරණයක් ලියාපදිංචි කිරීම
ක්ෂේත්‍ර බෝග_ ක්ෂේත්‍ර බෝග වගා ගොවීන්ගේ ‍ක්ෂේත්‍ර ගැටළු විසඳීම
ක්ෂේත්‍ර බෝග_නිර්දේශිත බීජ ප්‍රභේදවල අභිජනන බීජ ගොවීන් සඳහා ලබාදීම
ක්ෂේත්‍ර බෝග_ පාංශු පරීක්ෂා සිදු කිරීම
කාලාත්‍රයා නම් කිරීම, පසු උරුමය නම් කිරීම, අවසර පත්‍, බලපත්‍ර, ප්‍රධාන පත්‍ර පිළිබද පැන නගින්නාවූ ගැටලු විසදීම
කාරක ප්‍රාග්ධන ණය පහසුකම් ලබාගෑනීම
කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාර ගිණුම් ආරම්භ කිරීම
කලීන තෑන්පතු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම
කර්මාන්ත තොරතුරු හා උපදේශන සේවාව සැපයීම
කර්මාන්ත සදහා තාක්ෂණික පුහුණුව ලබාදීම
කොරියානු රාජ්‍යයේ විදේශ රැකියා සදහා
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
කාර්ය භාරය
කාර්මික ණය ලබා දීම
කළමණාකරන සංස්ථා, කළමණාකරන කමිටු පිහිටුවා ලියාපදිංචි කිරීම,ලියාපදිංචිය අළුත් කිරීම
කැදැල්ල නිවාස ණය.
කැදැල්ල නිවාස ණය
කෞතුකාගාර නැරඹීම
කාර්මික නිපැයුම් සහ වෙළෙඳ පොළ ආශ්‍රිත තොරතුරු
කාන්තා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්
ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පහසුකම්
කැටුව නොගෙනෙන පෞද්ගලික ගමන් බඩු නිදහස් කර ගැනීම
කාර්නේ (CARNET) බලපත්‍රයක් යටතේ තාවකාලික ආනයනය හා අපනයනය
ක‍‍ැඩැස්තර මැන‍ුම් ‍කරන ‍ලද ‍ඉඩම් ක‍‍ැබ‍ලි විස්තර බලා ග‍ැ‍නීම/‍‍අවකාශිය දත්ත පි‍ලිබ‍ද විස්තර/ රක්ෂිත පි‍ලිබ‍ද විස්තර
කලපු කළමනාකරණය
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2021-09-21
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 154