The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව

#|0-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
සේවා වර්ග
සන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය
සෞඛ්‍ය අනුග්‍රහය
සෞඛ්‍ය, සුවතාව සහ සමාජ සේවා
සැලසුම් කිරීම සහ ගොඩනැගිලි රෙගුලාසි
සමාජ සේවා
සේවා
සහතික අනුපිටපත් ලබා ගැනීම.
සුළු ආරවුල් පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීම.
සංක්‍රමනික ශ්‍රමිකයන් සඳහා රක්ෂණ ඔප්පු ලබා ගැනීම.
ස්වයං රැකියා ණය ලබා ගැනීම.
සංක්‍රණික ශ්‍රමිකයන් සඳහා ප්‍රසන්න සේවා පරිසරයක් ඇති කිරීම.
සංශෝධිත නම්/ලිපනයක්/පංතිය දැක්වෙන නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
සාමාන්‍ය විවාහ සහතික පත්‍රයක වරදක් නිවැරදි කිරිම.
සරස්වතී විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය ලබා ගැනීම
සාහිත්‍ය තරගාවලිය
සමෘද්ධි මුද්දර ලබාගැනීම
සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන
සංචාරක වීසා ලබා ගැනීම
සත්ව ආඥා පනත
ස්ථිර බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
සිවිල් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
සීමිත පෞද්ගලික සමාගම්, පොදු සීමිත සමාගම්, ජනතා සමාගම්, ඇපයෙන් සීමිත සමාගම්, සීමාරහිත සමාගම් සංස්ථාගත කිරීම.
සමාගම් ලේකම්වරුන් (තනි පුද්ගලයන් ) ලියාපදිංචි කිරීම
සමාගම් ලේකම්වරුන් (සමාගම් ) ලියාපදිංචි කිරීම
සමිති ලියාපදිංචි කිරීම ( 1891 අංක 16 දරණ සමිති ආඥා පනත)
ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන සහන ලබා ගැනීම.
සංඥා භාෂා සේවාව
සංවර්ධන කටයුතු සදහා සංවර්ධන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම
සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් නා. සං. අ. සතු ඉඩම් ලබා ගැනීම
සංවර්ධන කටයුතු සදහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණය ලබා ගැනීම
සාමාන්‍ය මුදල් ඇණවුමක් යැවීම.
සියලු මුදල් ඇණවුමක් නැති වූ අවස්ථාවකදී ක්‍රියා කල යුතු ආකාරය (දේශීය)
සියලු මුදල් ඇණවුමක් නැති වූ අවස්ථාවකදී ක්‍රියා කල යුතු ආකාරය (දේශීය)
සාමාන්‍ය ලිපි තැපැල් ලිපි නැතිවීම සම්බන්ධ විමසීම.
සාමාන්‍ය සැපයුම් විදුලි ‍ සේවාවක් ලබා ගැනීම. (කොළඹ නගර සීමාව තුල) (ගෘහස්ථ, ආගමික, පොදු කාර්ය, කාර්මික සඳහා)
සේවා 1
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශයේ සංවර්ධන වැඩ සටහන්
සොඳුරු පියස නිවාස ණය වැඩසටහන
සංදර්ශක සේවය
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.
සමෘද්ධි සහනාධාරයට අයදුමි කිරීම.
සාමාන්‍ය විශ්‍රාමික පඩි පිළිවෙල
සංගණන හා සමීක්ෂණවල උපලේඛන, වාර්තා, සංඛ්‍යාන දත්ත ලබා ගැනීම.
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්ත කරුවන් හා හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සඳහා දුලභ අමුදව්‍ය සපයාදීම
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්ත හා හස්ත කර්මාන්ත සඳහා දුලභ අමුද්‍රව්‍ය සපයාදීමට සහයවීම
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්තකරුවන් සඳහා අලෙවිකරණ සහය, ඉඩ පහසුකම් හා අනෙකුත් පොදු සේවාවන් ලබාදීම
සේවකයකු විසින් තමාගේ සේවය අවසන් කිරීම පිලිබඳව වූ පැමිණිල්ලක් සඳහා පරික්ෂණ පැවැත්වීම හා සේවායෝජකයකු විසින් සේවකයෙකුගේ සේවය අවසන් කිරීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම පිණිස ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත පිළිබඳව පරික්ෂණ පැවැත්වීම
සංරක්ෂණ - ස්ථීර බෝග සායන කටයුතු සඳහා තාක්ෂණික සහාය සහ සම්බන්ධීකරණය
සේවක පාර්ශවය නව ලියාපදිංචි කිරිම් සහ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඇපයට තබා නිවාස ණය ලබා ගැනීම
ස්ථිර පදිංචියට විදේශගත වීම මත සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් ප්‍රතිලාභ ගෙවීම
සාමාජිකයා මියගිය අවස්ථාවකදී සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් ප්‍රතිලාභ ගෙවීම
සුදුසු පුද්ගල ආධාර ලබා ගැනීම.
සංවර්ධනය කරනු ලැබූ අනවසර ඉඩම් බදු මත ලබා ගැනීම.
සැපයුම්කරුවෙකු වීමට
සංවර්ධන ණය පහසුකම්
සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම.
සමස්ථ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය පිළිබඳ පර්යේෂණ කැණීම් මෙහෙයවීම.
සිතියම් මිලදී ගැනීම
සේවයේ යෙදී සිටිය දී සිදුවන අනතුරු වැලැක්වීම
සේව්‍යයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව අදාල කර්මාන්ත භූමිය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම.
සේවා ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ග කැනීම.
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා වෙළඳ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
සුනඛයින් සඳහා ජල භීතිකා එන්නත් හා සුනඛ ගැහැණු සතුන් වන්ද්‍යනයනකරණය සඳහා “ඩිප්‍රෝණුවෙරා ”එන්නත් ලබා දීම.
සංචාරක බංගලා වෙන් කරවා ගන්නේ කෙසේද?
සමාජ ශාලා බලපත්‍ර ලබාදීම
සංවර්ධනය නොකරන ලද ඉඩම් සඳහා බදු අය කිරීම
සමහර ඉඩමි විකිණීම සම්බන්ධයෙන් බදු අය කිරීම
සුසාන භූමි හා ආදාහනාගාර සේවාව
සුසාන භූමි වල ස්මාරක ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම
ස්වයං රැකියා සඳහා තොරතුරු ලබාදීම හා යොමුකිරීම හා සම්බන්ධිකරණය
ස්වාධීනව හා නිදහස්ව ජනාධිපතිවරණ, පාර්ලි‍මේන්තු මැතිවරණ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් සහ ජනමත විචාරණ පැවැත්වීම.
සහකාර ගුවන් උපදේශක ප්‍රමාණනය නිකුත් කිරීම
සැක සහිත වාහන වල චැසි අංක, එන්ජින් අංක සහ එම වාහන කොටස් බද්ධ කර සාදා තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම
සැකයට භාජනය වී ඇති හෝ ප්‍රශ්න ගතවී ඇති අත්සන්, අත්අකුරු ආදිය අධිකරණ විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂා කිරීම. ලේඛණ (පාස්පෝට්, වීසා, චෙක්පත්, මුදල් නෝට්ටු ආදිය) වල නිර්ව්‍යාජත්වය පරීක්ෂා කිරීම. එම පරීක්ෂණ වාර්තා පිළිබඳ ගරු අධිකරණ වල විභාග වන නඩු හා වෙනත් ආයතන වල විනය පරීක්ෂණයන් සඳහා විශේෂඥ සාක්ෂි සැපයීම.
සිවිල් නීති කටයුතු
සිප‍්දොර ශිෂ්‍යත්ව ලබාගැනීම
සුරාබදු බලපත‍්‍රයක් පවත්නා ස්ථානය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාම
සුරාබදු බලපත‍්‍රයක් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට පවරා දීම
සූදානම් කර ඇති නිෂ්කාශන වාර්තා
සංරක්ෂණ_ කොළ එලවළු සඳහා සමෝධානික පළිබෝධ මර්ධනය පිළිබඳ වැඩසටහන් හදුන්වාදීම
සංක්‍රමණ වීසා ලබා ගැනීම
සංරක්ෂණ_ වෙල් මීයන් පාලනය පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදෙස් හා පුහුණු වැඩසටහන්
සංරක්ෂණ_ ශාක සංරක්ෂණ ක්‍රිකාරකම් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීම
සංරක්ෂණ_ ජලජ වල් පැළෑටි පිළිබඳ ජෛව පාලනය (සැල්වීනියා සහ ජපන්ජබර)
සංරක්ෂණ_ පලිබෝධකයන් මඟින් බීජ හා ආහාර ගබඩා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ධූමකරණය
සිවිල් ලේඛනයක් ලබාගැනීම
ස්වයං රෑකියා ව්‍යාපෘති සඳහා ණය පහසුකම් ලබාගෑනීම
සීමාසහිත සමාගම් ගිණුම් ආරම්භ කිරීම
සමිති ක්‍රීඩාසමාජ හෝ සංගම් ගිණුම් ආරම්භ කිරීම
සිමාසහිත නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල
සීමාසහිත තරුණ සේවා සමාගම
සාමාන්‍ය විවාහ නිතිය යටතේ විවාහයක් දික්කසාද කිරීම
සාමාන්‍ය විවාහ සහතික පත්‍රයක වරදක් නිවැරදි කිරිම.
සාමාජික ගිණුම් ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම
ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම ( සාමාන්‍ය හා ජේෂ්ඨ පුරවැසි)
ස්ථාවර තැන්පතු ණය
සංචාරක කටයුතු සඳහා ණය ලබා දීම.
සංචාරක බංගලා සේවාවන් සැපයීම
සහාධිපත්‍ය සහතිකපත් නිකුත් කිරීම.
සහාධිපත්‍ය දේපල සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ගැටළු නිරාකරණය කිරීම.
සහාධිපත්‍ය දේපලවල ඉදිකර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම
සුරක්ෂා මුද්‍රණ කටයුතු
සැඳෑව - වි‍‍ශේෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම
සංචාරක බංගලා
සංශෝධිත ගමන් බලපත් ගාස්තු
සංචාරක බංගලා
සිරිසර නිවාස ණය
සංඛ්‍යාන සහ වෙළඳ ‍තොරතුරු ලබා ගැනීම
සුරක්ෂිතාගාර පහසුකම්
සහකාර ගුවන් උපදේශක ප්‍රමාණනය නිකුත් කිරීම
සුරතල් සතුන් (බල්ලන්/බළලුන්) හා ජීවී ශාඛ ආනයනය
සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් 30% පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම
සීමාසහිත ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා ) සමාගම
සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය
සංචාරක බංගලා වෙන් කර ගැනීම
සිලින්ඩර් ධාරිතාව 50ට අඩු යතුරුපැදි (මෝපෙඩ්) ලියාපදිංචි කිරිම
ස්වයං රැකියා හා සංක්‍රමණික සේවා වල යෙදෙන්නන් සාමාජික කරවා ගැනීම
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
පෝරම
සංචාරක නිවාස (බංගලා) වෙන්කරවා ගැනීම
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2021-09-21
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 118