The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව වෙළඳ, ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත
pictureවෙළඳ, ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත
වෙළඳ රෙගුලාසි
වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය
අපනයන
කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය
ආයතන ලියාපදිංචිය
අනුමැති සහ බලපත්‍ර
රේගු බදු රහිතව ප්‍රාග්ධන හා අමුදුව්‍ය ආනයනයට අනුමැතිය ලබා දීම.
ආයෝඡන ව්‍යාපෘති පිහිටු වීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
පඩි මිනුම් සහ කිරීමේ හෝ මැනීමේ උපකරණ සදහා අනුමැතිය ‍‍ලබාගැනීම
නොමිලේ වෙළද සාම්පල් ආනයනය
අතිරික්ත භාණ්ඩ දේශීය වෙළඳපොලෙහි අලෙවි කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම.
උකස් බඩු ගැනිම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම.
භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම
ස්ථිර බලපත්‍ර
මත්පැන් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
ආනයනික ඖෂධ සඳහා සංශෝධිත බලපත්‍ර
රසායන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාගැනීම
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය නිකුත් කිරිම.
ආනයන භාණ්ඩ හර කිරීම
ආයුර්වේද යන නම භාවිත කිරීමට අවසර ලබා ගැනීම හා වෙනත් සේවාවන්
අර්ථ නැව්ගත කිරීම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම
නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
ආයෝඡන මණ්ඩලයේ අනුමත ව්‍යාපෘති අතර අමුදුව්‍ය හෝ උපාංග හුවමාරු කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
දේශීය වෙළඳ පොලෙහි නිෂ්පාදන අලෙවි කිරිම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
හර කිරීමේ අයදුම්පත් ලබා ගැනීම
වක්‍ර අපනයනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
සංශෝධිත බලපත්‍ර
දුම්රිය පරිශ්‍ර තුල වාණිජමය කටයුතු සඳහා ඉඩ ලබා ගැනීම
ජල නල එලීම සඳහා මාර්ග කැඩීම
ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ක්‍රීඩා පිටි හා ශාලාවන් කුලියට දීම
Approval for the transfer of raw material or accessories between BOI approved projects.

අනුග්‍රහය, පුහුණුව සහ සංවර්ධනය
පහසුකම් සැපයීම
ප්‍රමිති
ණය, අරමුදල් සහ දිරිදීමනා යෝජනා ක්‍රම
තොරතුරු
දිරිමත්කිරීමේ සහන සහිතව ආයෝජන ව්‍යාපෘති පිහිටුවීමට අනුමැතිය ලබාදීම.
කර්මාන්ත තොරතුරු හා උපදේශන සේවාව සැපයීම
“කලාපීය රැකිරක්ෂා සේවා ඒකක” හරහා රැකියා වෙත යොමු කිරීම.
ආයෝඡන ව්‍යාපෘතිවල විස්තර ලේඛන සැපයිම.
සංගණන හා සමීක්ෂණවල උපලේඛන, වාර්තා, සංඛ්‍යාන දත්ත ලබා ගැනීම.
ක්ශුද්‍ර දත්ත ගොනු මුදා හැරීම
“ඉඩම් බැංකුව” හරහා ඉඩම්වල විස්තර ලබා දීම.
ආයෝඡන ව්‍යාපෘතිවල සංඛ්‍යා ලේඛන සැපයිම.
වෙළඳපොල සමීක්ෂණය හා අධ්‍යයනය
පරිසර හානි හා විවිධ නීති විරෝධී දෑ පිළිබද දැනුවත් කරන්නේ
නිශ්පාදකයන් / වෙළෙ‍න්දන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
ගුවන්විදුලි ප්‍රචාරක මරණ දැන්වීම් පළකිරීම
ආයුර්වේද ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම.
Building limit

ව්‍යාප්ති සහ වෙනත් සේවා
ප්‍රවාහන සේවා
රථ වාහන
නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
රියැදුරු බලපත්‍රයක් අළුත් කිරිම.
අලූත් මෝටර් රථ ලියාපදිංචිකිරිම.
වාහන ආනයනය
රියැදුරු බලපත්‍රයක අනුපිටපතක් ලබා ගැනීම.
තෑගි සැලසුම්
දඩ පත්‍රිකා ලබාගැනීම සහ ගෙවීම.
තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
PMU - Functions and Services
රියැදුරු බලපත්‍රක් පිලිබද සහතික ලබා ගැනීම.
රියැදුරු බලපත්‍රයන්හි වලංගුභාවය දිර්ඝ කිරීම.
ත්‍යාග ක්‍රමය යටතේ ආයතන සඳහා වාහන ආනයනය
බලපත්‍ර අලූත් කිරීම.
පැරණි බලපත්‍ර පොත් පිංච වෙනුවට රියැදුරු බලපත්‍ර කඩ්පතක් ලබා ගැනීම.
සංශෝධිත නම්/ලිපනයක්/පංතිය දැක්වෙන නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
මෝටර් වාහන බඳ කොටස් ආනයනය
අළුත්වැඩියා කර නැවත අපනයනය කිරීමට පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් සයිකල් හා කාර් ආනයනය
ගුවන්යානා, හෙලිකොප්ටර් සහ අමතර කොටස් ආනයනය
රක්ෂණ ආකෘති සමිපුර්ණ කිරිම සහාය ලබා ගැනීම.
Importing Vehiclestop_bordertop_bordertop_border
pictureකෘෂිකර්මය, පශු සම්පත් සහ ධීවර
අනුමැතිය සහ ලියාපදිංචිය
බලපත්‍ර
pictureබැංකු, බදු සහ රක්ෂණ
බැංකු ගිණුම්
ණය
pictureපුද්ගලයින්ගේ ලියාපදිංචි කිරීම්
පුරවැසි භාවය
උපත්
bottom_borderbottom_borderbottom_border
   
top_bordertop_bordertop_border
pictureසන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය
තැපැල් සේවා
තොරතුරු සේවා
pictureඅධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව
පාසැල් අධ්‍යාපනය
උසස් අධ්‍යාපනය සහ ව්ශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය
pictureරැකියා තොරතුරු
රජයේ සේවකයන්
පුද්ගලික සේවකයින්
bottom_borderbottom_borderbottom_border
   
top_bordertop_bordertop_border
pictureපරිසරය
පරිසර සංරක්ෂණය සහ වැඩසටහන්
කාලගුණ සේවා
pictureසෞඛ්‍ය, සුවතාව සහ සමාජ සේවා
සෞඛ්‍ය අනුග්‍රහය
ළමා රක්ෂණය
pictureනිවාස, දේපළ සහ යටිතළ පහසුකම්
නිවාස සහ දේපළ
සැලසුම් කිරීම සහ ගොඩනැගිලි රෙගුලාසි
bottom_borderbottom_borderbottom_border
   
top_bordertop_border
pictureයුක්තිය, නීතිය සහ අයිතිවාසිකම්
පාරිභෝගික ආරක්ෂණය
ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය
pictureචාරිකා කිරීම, සංචාරය සහ විවේකය
චාරිකා කිරීම
ප්‍රවාහනය
bottom_border1bottom_border2
   
 
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2023-03-27
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 2
   

×

Please provide following details

Please Fill Empty Fields
Invalid Contact Number
Name can contain only letters
×

Message can't be empty