The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව වෙළඳ, ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත වෙළඳ රෙගුලාසි
pictureවෙළඳ රෙගුලාසි
බර, මිනුමි සහ බර, මිනුමි මැනීමේ උපකරණ ක්‍රමාංකනය
පනත් උල්ලංඝනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගේ පැමිණිලිවලට කටයුතු කිරිම…
ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම්කරණය පිලිබද මහජනතාව දැනුවත් කිරිම.
අමු දළු සැපයුම් කරුවන්ට මිල ගෙවීම
පඩි, මිමි සහ මැනීමේ හෝ බර කිරීමේ උපකරණ හා නිෂ්පාදකයින් ලියාපදිංචිය.
පඩි, මිමි සහ මැනීමේ හෝ බර කිරීමේ උපකරණ හා බර ව්කිණුමි කරැවන් ලියාපදිංචිය
වාණිජ හුවමාරු වලදී සහ නිත්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලදී භාවිතා කරන පඩි,මිමි සහ කිරිමේ හා මැනීමේ උපකරණ නිරවද්‍යතාවය

කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය
ආයතන ලියාපදිංචිය
අනුමැති සහ බලපත්‍ර
පඩි මිනුම් සහ කිරීමේ හෝ මැනීමේ උපකරණ සදහා අනුමැතිය ‍‍ලබාගැනීම
ආයෝඡන ව්‍යාපෘති පිහිටු වීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
රේගු බදු රහිතව ප්‍රාග්ධන හා අමුදුව්‍ය ආනයනයට අනුමැතිය ලබා දීම.
නොමිලේ වෙළද සාම්පල් ආනයනය
අතිරික්ත භාණ්ඩ දේශීය වෙළඳපොලෙහි අලෙවි කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම.
උකස් බඩු ගැනිම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම.
භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම
ස්ථිර බලපත්‍ර
මත්පැන් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
ආනයනික ඖෂධ සඳහා සංශෝධිත බලපත්‍ර
රසායන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාගැනීම
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය නිකුත් කිරිම.
ආනයන භාණ්ඩ හර කිරීම
ආයුර්වේද යන නම භාවිත කිරීමට අවසර ලබා ගැනීම හා වෙනත් සේවාවන්
අර්ථ නැව්ගත කිරීම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම
නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
ආයෝඡන මණ්ඩලයේ අනුමත ව්‍යාපෘති අතර අමුදුව්‍ය හෝ උපාංග හුවමාරු කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
දේශීය වෙළඳ පොලෙහි නිෂ්පාදන අලෙවි කිරිම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
හර කිරීමේ අයදුම්පත් ලබා ගැනීම
වක්‍ර අපනයනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
සංශෝධිත බලපත්‍ර
දුම්රිය පරිශ්‍ර තුල වාණිජමය කටයුතු සඳහා ඉඩ ලබා ගැනීම
ජල නල එලීම සඳහා මාර්ග කැඩීම
ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ක්‍රීඩා පිටි හා ශාලාවන් කුලියට දීම
Approval for the transfer of raw material or accessories between BOI approved projects.

අනුග්‍රහය, පුහුණුව සහ සංවර්ධනය
පහසුකම් සැපයීම
ප්‍රමිති
ණය, අරමුදල් සහ දිරිදීමනා යෝජනා ක්‍රම
තොරතුරු
“කලාපීය රැකිරක්ෂා සේවා ඒකක” හරහා රැකියා වෙත යොමු කිරීම.
දිරිමත්කිරීමේ සහන සහිතව ආයෝජන ව්‍යාපෘති පිහිටුවීමට අනුමැතිය ලබාදීම.
කර්මාන්ත තොරතුරු හා උපදේශන සේවාව සැපයීම
ආයෝඡන ව්‍යාපෘතිවල විස්තර ලේඛන සැපයිම.
සංගණන හා සමීක්ෂණවල උපලේඛන, වාර්තා, සංඛ්‍යාන දත්ත ලබා ගැනීම.
ක්ශුද්‍ර දත්ත ගොනු මුදා හැරීම
“ඉඩම් බැංකුව” හරහා ඉඩම්වල විස්තර ලබා දීම.
ආයෝඡන ව්‍යාපෘතිවල සංඛ්‍යා ලේඛන සැපයිම.
වෙළඳපොල සමීක්ෂණය හා අධ්‍යයනය
පරිසර හානි හා විවිධ නීති විරෝධී දෑ පිළිබද දැනුවත් කරන්නේ
නිශ්පාදකයන් / වෙළෙ‍න්දන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
ගුවන්විදුලි ප්‍රචාරක මරණ දැන්වීම් පළකිරීම
ආයුර්වේද ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම.
Building limit

ව්‍යාප්ති සහ වෙනත් සේවා
ප්‍රවාහන සේවා
රථ වාහන
PMU - Functions and Services
නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
රියැදුරු බලපත්‍රයක් අළුත් කිරිම.
අලූත් මෝටර් රථ ලියාපදිංචිකිරිම.
වාහන ආනයනය
රියැදුරු බලපත්‍රයක අනුපිටපතක් ලබා ගැනීම.
තෑගි සැලසුම්
දඩ පත්‍රිකා ලබාගැනීම සහ ගෙවීම.
තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
රියැදුරු බලපත්‍රක් පිලිබද සහතික ලබා ගැනීම.
රියැදුරු බලපත්‍රයන්හි වලංගුභාවය දිර්ඝ කිරීම.
ත්‍යාග ක්‍රමය යටතේ ආයතන සඳහා වාහන ආනයනය
බලපත්‍ර අලූත් කිරීම.
පැරණි බලපත්‍ර පොත් පිංච වෙනුවට රියැදුරු බලපත්‍ර කඩ්පතක් ලබා ගැනීම.
සංශෝධිත නම්/ලිපනයක්/පංතිය දැක්වෙන නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
මෝටර් වාහන බඳ කොටස් ආනයනය
අළුත්වැඩියා කර නැවත අපනයනය කිරීමට පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් සයිකල් හා කාර් ආනයනය
ගුවන්යානා, හෙලිකොප්ටර් සහ අමතර කොටස් ආනයනය
රක්ෂණ ආකෘති සමිපුර්ණ කිරිම සහාය ලබා ගැනීම.
Importing Vehicles

වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය
අපනයන
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

ඉතා ජනප්‍රිය

1) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
2) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
3) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
4) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
5) උප්පැන්න සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
2) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
3) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
4) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
5) උප්පැන්න සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
2) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
3) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
4) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
5) උප්පැන්න සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
2) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
3) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
4) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
5) උප්පැන්න සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
2) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
3) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
4) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
5) උප්පැන්න සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2023-05-23
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 2
   

×

Please provide following details

Please Fill Empty Fields
Invalid Contact Number
Name can contain only letters
×

Message can't be empty