The Government Information Center

English සිංහල
default style green style red style
பதாகை
நீங்கள் இருப்பது இங்கே: வலைமனை

#|0-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
வகைகள்
මරණ
මිළ ගණන්
சேவைகள்
මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
මහ රෝහලක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම
මරණ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
මහ රෝහලක සිදු වූ මරණයක් ලියාපදිංචි කිරීම
මිනී මැරුමකදී මරණය ලියාපදිංචි කිරීම
මෝටර් වාහන අනතුරු පිළිබඳව පොලීසියට දැන්වීම.
මෙහෙකරුවකු හෝ කම්කරුවෙකු ලෙස උපයෝගි කර ගන්නා ළමයෙකු පිළිබද පැමිණිලි කිරීම.
මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
මුස්ලිමි විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම
මුස්ලිම් දික්කසාද ලියාපදිංචි කිරීම
මරණ සහතික පිටපත් / අනුපිටපත් ලබා ගැනීම
මරණ සහතිකවල පරිවර්තන පිටපත් ලබා ගැනීම
මිරිදිය ධීවර ෙමෙහයුම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
මා දැල් හිමියන් හා මාදැල් වරායයන් ලියාපදිංචි කිරිම.
මෝටර් වාහන බඳ කොටස් ආනයනය
මානව හිමිකම් නෛතිකව , ප්‍රතිපත්තිමය සහ ප්‍රායෝගික වශ‍යෙන් සුරැකීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම
මහජනාධාර හා රෝගාධාර ලබා ගැනීම.
මත්ලෝලී පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
මධ්‍යම හා විශාල පරිමාන ඉඩම් වානිජ ගොවිපල ලෙස සංවර්ධනය කිරීම.
මුදල් ඇණවුමක් නැවත වලංගු කිරීමේදී ක්‍රියකල යුතු ආකාරය (දේශීය)
මෙරට විදුලි පණිවුඩ යැවීම
මුහුදු හෝ ගුවන් තැපෑලට යොමුකරන ලිපි, මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය, තැපැල්පත්, කුඩා පැකැට්ටු හා සීඝ්‍රගාමී ලිපි විදේශීය ගමනාන්ත රටවලට යැවීම
මනුව සවිකර ඇති ස්ථානය වෙනස් කිරීම.
මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලයේ සංවර්ධන වැඩසටහන්
මාධ්‍යවේදීන් සඳහා සහනදායී පදනම මත ණය ලබා ගැනිම.
මාධ්‍යවේදී පුහුණු පාඨමාලා සඳහා මූල්‍යාධාර ලබා ගැනිම.
මාධ්‍යවේදී විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව
මරණ සහතිකයක පිටපතක් ලබා ගැනීම.
මරණ සහතිකයක් ලබා ගැනීම.
මාළු දැල් නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීම
මහජනාධාර දිමනා ලබාගැනිම.
මත්පැන් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
මුහුදේදී අතුරුදන්වූ ධීවරයින්ගේ පවුල් සඳහා වියළි සලාක සහනාධාරය ලබා ගැනීම
මහජන බැංකුවෙන් වාණිඡ ණය ලබා ගැනීම.
මහජන බැංකුවෙන් ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා ණය ලබා ගැනීම
මහජන බැංකුවෙන් සංචාරක ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා ණය ලබා ගැනීම
මහජන බැංකුවෙන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ණය ලබා ගැනීම
මහජන බැංකුවෙන් කර්මාන්ත කටයුතු සඳහා ණය ලබා ගැනීම
මහජන බැංකුවෙන් වාණිඡ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා ණය ලබා ගැනීම
මහජන බැංකුවේ බාලවයස්කාර ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්
මහජන බැංකුවේ අනෙකුත් ඉතුරුම් ගිණුම්
මුහුඳු පුරාවිද්‍යා ගවේෂණ
මැණික් ගැරීමේ බලපත්‍ර වලට අදාල පෙත්සම් සහ අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු
මල අපවහන කටයුතු සේවාව ලබා ගැනීම. (ගලි බවුසරය)
මාර්ග පවරා ගැනීම හා සංවර්ධන කටයුතු.
මාර්ග නම් කිරීම.
මහින්ද චින්තන පොහොර සහනාධාර කමය යටතේ පොහොර නිකුත් කිරිම
මහවැලි කේන්ද්‍රයේ සේවා ලබා ගන්නේ කෙසේද?
මහවැලි නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නේ කෙසේද?
මහජන පුස්තකාල සේවාව
මස් වෙළදාම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
මාර්ග පවරා ගැනීම
මහජන පැමිණිලි පිළිබඳව කටයුතු කිරීම
මහජන අවධානය සඳහා ප්‍රචාරක දැන්වීම් පල කිරීමට අවසර ලබා දීම
මළ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ සේවාව
මාර්ග නම් කිරීම
මද්‍යසාර සහ දුම්කොල ආඥා පනත යටතේ ගැනෙන මද්‍යසාර වර්ග විශ්ලේෂණය හා වාර්තා සැපයීම
මධ්‍යම බුද්ධි අංශය මගින් ආනයන/අපනයන කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත් නිර්දේශ කිරීම
මූල්‍යාධාර ලබාදීම
මහජන පෙත්සම් ඒකකය
මහවැලි පුහුණු ශ්‍රමය ලබාගන්නේ කෙසේද?
මුදල් හුවමාරු සේවය
මධ්‍යම පන්තියට නිකුත් කරන බලපත්‍ර සඳහා ප්‍රදාන පත්‍ර ලබා ගැනීම
මගීන්ට ලැබෙන සහන
මහවැලි බල ප්‍රදේශය තුල පරිසර හානි හා විවිධ නීති විරෝධී දෑ පිළිබද දැනුවත් කරන්නේ කෙසේද?
මරණ ලේඛණයක ඇතුලත් විස්තර සංශෝධනය කිරීම
මැනුම් කටයුතු සම්බන්දව ඇති මහජන පැමිනිලි පිලිබඳව විමර්ෂනය කිරීම
මහවැලිය පිළිබද අධ්‍යයනයන් සදහා අවසර ලබා ගන්නේ කෙසේද?
මහවැලිය පිළිබද ‍තොරතුරු ලබා ගන්නේ කෙසේද?
මහජන බැංකුව හරහා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම
මෑතකාලීන ශ්‍රම වෙළඳපොළ උපනති හා ගැටළු පිළිබඳ ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම
මානව අයිතිවාසිකම්
මුස්ලිමි විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම
මුස්ලිමි දික්කසාද ලියාපදිංචි කිරීම
මුස්ලිම් විවාහ සහතික පත්‍රයක වරදක් නිවැරදි කිරිම
මානවී ගිණුම - විශේෂ කාන්තා ගිණුම
මාර්ග හා අධිවේගි මාර්ග
මඩ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු
මානව ජනාවාස සැලසුම් සහ පුහුණු කිරීම්
මුහුදු වැලි
මධ්‍යම පාන්තිකයන් සඳහා නිවාස සංවර්ධනය
මැණික් අපනයනය (ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර රැගෙන යාම)
මෝටර් වාහන ආනයනය
මැණික් ආනයනය (ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒම)
මගේ සිහින නිවහන වීසා ලබා ගැනීම
මෝටර් වාහනයක් පළමු ලියාපදිංචිය කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි හිමිකම් සාමාන්‍ය පැවරීමේදී අවශ්‍ය ලියවිලි
මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි හිමිකම් එක් දිනකින්පැවරීමේදී අවශ්‍ය ලියවිලි
මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ආනයනය හා අපනයනය
படிவங்கள்
මරණ ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත
ICTA Awards

தொடர்பு

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

மிகவும் ஜனரஞ்சகமானவை

1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.

Stay Connected

     
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2021-11-26
 
பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
இணையத்தளத்துடன் இணைந்துளவர்கள்: 322