The Government Information Center

English සිංහල
default style green style red style
பதாகை
நீங்கள் இருப்பது இங்கே: வலைமனை தொழில் முயற்சி மற்றும் கைத்தொழில் தரம் நுகர்வோரை பாதுகாத்தலுக்கான விசாரணை
கேள்வி விடை வகை முழு விபரம்


விலையை அதிகமாக நிர்ணயம் செய்து விற்கப்பட்ட பொருள்கள் மற்றும் சேவைகளிலிருந்து நுகர்வோரை பாதுகாத்தலுக்கான விசாரணை

PDF Print Email

விலையை அதிகமாக நிர்ணயம் செய்து விற்கப்பட்ட பொருள்கள் மற்றும் சேவைகளிலிருந்து நுகர்வோரை பாதுகாத்தலுக்கான விசாரணை

இந்த சேவை, பொருட்கள் எங்கு விற்கப்படுகிறதோ அல்லது எங்கு அதிக விலையில் சேவை நிர்ணயக்கப்படுகிறதோ அங்கு வழங்கப்படும், மற்றும் பொது மக்களில் ஏதாவது ஒரு உறுப்பினர் அல்லது கூட்டமைப்பு நபர்கள் அல்லது அமைப்பு, இந்த செயலை கண்டித்;து குழு விசாரிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால், அந்த பொது மக்கள், கூட்டமைப்பு அல்லது அமைப்பின் உறுப்பினர் வழக்கு எதுவாக இருப்பினும் தலைமை இயக்குனரிடம் அந்த செயலை குழு விசாரிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தல் வேண்டும்.

தகுதி
உற்பத்தியாளர் அல்லது விற்பனையாளர்கள், பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை அதிக விலையில் வழங்கினால், ஏதாவது பொது மக்களின் உறுப்பினர், கூட்டமைப்புகள் அல்லது அமைப்புகள் அவர்களைப் பற்றின புகாரை குழுவிடம்; தெரிவித்தால், அவர்கள் இந்த சேவையை பெற தகுதியுடையவர்களாவர். சந்தை கையாளுதல் அல்லது தவறாக நடத்துதல் போன்ற புகார்களையும் வழங்கலாம்.

சமர்ப்பிக்கும் முறைகள்
விண்ணப்பதாரர், குழுமக் குழு விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவதை ஓர் எழுத்துப்பூர்வ வேண்டுதலாக தலைமை இயக்குனரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பபடிவங்கள்
ஓர் எழுத்துப்பூர்வ வேண்டுதலை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

படிப்படியான வழிமுறைகள்:

படி 1: விண்ணப்பதாரர், பொருட்கள்சேவைகள் ஆகியவை விலை அதிகமாக இருப்பது, அல்லது சந்தையில் ஏற்படும் தவறுகளை புகாராக குழுமத்திடம் முன்மொழிதல்.

படி 2: குழுமம், புகாரை விசாரணை செய்வதற்காக குழுமத்திடம் முன்மொழியும்.

படி 3: குழு விசாரணையை மேற்கோள்ளுதல் மற்றும் 2 மாதத்திற்குள்ளாக விசாரணை அறிக்கையை தலைமை இயக்குனரிடம் சமர்ப்பித்தல்.

படி 4: குழு பரிந்துரைத்த பற்றுச்சீட்டின் படி, குழுமமானது அரசு அறிக்கையில், உற்பத்தி பொருட்களுக்கான அதிகபட்ச விலையை விற்பது அல்லது சேவை வழங்கப்படமாட்டாததற்கான காரணத்தை வெளியிடும். இதன் கீழ் மேற்கோள்ளப்படும் அனைத்து ஆணையும் அரசு அறிக்கை வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும்.

குறிப்பு:

1. புகாரில் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை பொருளாதார முக்கியத்துவம் இல்லாததாக இருந்தால்:

குழுமம் புகாரை நிராகரிக்கும்.

2. விசாரணை அறிக்கை புகாரானது தவறானது என்று நிரூபித்தால்:

குழுமம் புகாரை நிராகரிக்கும்.

உற்பத்தியாளர்விற்பனையாளர் நீதிமன்ற ஆணையால் வருந்தினால் ,
உற்பத்தியாளர்விற்பனையாளர் நீதிமன்றத்தின் ஆணை முடிவினை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

காலக்கோடு

செயல்முறை காலக்கோடு:
ஆலோசனை குழு விசாரணைக்கு 2 மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் மற்றும் குழுமானது 1 மாதம் எடுத்துகொள்ளும்.

சமர்பிக்கும் காலக்கோடு:
வேலை நேரம்:   திங்கட்கிழமை வெள்ளி கிழமை
திறதிற்கும் நேரம்
:       மு.ப 8.45 மணி முதல் பி.ப 4.45 மணி வரை.

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காலக்கோடு:
பொருந்தாது 

சேவையின் தொடர்பான கட்டணங்கள்

செலவினம்:
சேவையை வழங்குவதற்கு எந்த கட்டணமும் இல்லை

கட்டணம்:
இந்த சேவைக்கு கட்டணம் இல்லை

அபராதம்:
சேவையை வழங்குவதற்கு அபராதம் இல்லை.

இதரகட்டணங்கள்:
இந்த சேவைக்கு இதர கட்டணம் இல்லை

 


அமைப்பு பற்றிய தகவல்

நுகர்வோர் நலக் குழுமம்

1 மற்றும் 2 வது மாடி,
ச.தொ.ச. செயலகக் கட்டிடம்,
இல : 27, வொக்ஸோல் வீதி,
கொழும்பு 02.


திருமதி. சந்திரிக்கா திலக்கரத்ன
தொலைபேசி:011-7755456-7, 011-7755475 Consumer Complaint 011-7755481-3
தொலைநகல் இலக்கங்கள்:011-2399148
மின்னஞ்சல்:chairmancaa@sltnet.lk / dgcaa@sltnet.lk
இணையத்தளம்: www.caa.gov.lk

முறைப்பாடு செய்யவும்
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2023-03-15 04:55:15
ICTA Awards

தொடர்பு

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

Prerequisites


மிகவும் ஜனரஞ்சகமானவை

1) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
2) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
3) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
4) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
5) பிறப்பு சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
2) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
3) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
4) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
5) பிறப்பு சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
2) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
3) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
4) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
5) பிறப்பு சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
2) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
3) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
4) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
5) பிறப்பு சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
2) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
3) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
4) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
5) பிறப்பு சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.

Stay Connected

     
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2023-05-23
 
பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
இணையத்தளத்துடன் இணைந்துளவர்கள்: 2
   

×

Please provide following details

Please Fill Empty Fields
Invalid Contact Number
Name can contain only letters
×

Message can't be empty