The Government Information Center

English සිංහල
default style green style red style
பதாகை
நீங்கள் இருப்பது இங்கே: வலைமனை தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகம் தபால் சேவை தபாலிற்கு அனுப்பப்படும் கடிதங்கள், அச்சுப் பொருட்கள், தபால் அட்டைகள், சிறு பொதிகள் மற்றும் அதிவேக கடிதங்களை வெளிநாடுகளிற்கு அனுப்புதல்
கேள்வி விடை வகை முழு விபரம்


கடல் வழியாக, வான் மார்க்கமாக, தபாலிற்கு அனுப்பப்படும் கடிதங்கள், அச்சுப் பொருட்கள், தபால் அட்டைகள், சிறு பொதிகள் மற்றும் அதிவேக கடிதங்களை வெளிநாடுகளிற்கு அனுப்புதல்

PDF Print Email

தகைமைகள்:
சேவை தேவைப்படும் எந்தவொரு நபரிற்கும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்         

விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் முறை
விண்ணப்பப் படிவம் தேவைப்பட மாட்டாது.
(விண்ணப்பப் படிவத்தை பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய இடங்கள், சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இடம், கருமபீடம் மற்றும் நேரங்கள்)

விண்ணப்பப் படிவத்தை பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய இடங்கள்:-

விண்ணப்பப் படிவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம்:

உலக நாடுகள் 04 வலயங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன, தபாலிடப்படும் பொருட்களின் நிறைக்கேற்ப அந்தந்த வலயங்களிற்கு அனுப்பப்படும் பொருட்களிற்கு முத்திரைக் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும். தெற்காசியா/ஆசியா ஐரோப்பா/அமெரிக்கா) கடல் வழி தபாலானது மாதாந்தம் மாறுபடும் நேரசூசிக்கேற்பவே மூடப்படும். அது பற்றிய தகவல்களை 2440668 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நேரங்கள் :-
தபால், உப தபால் மற்றும் முகவர் தபால் அலுவலகங்கள் திறந்திருக்கும் நேரங்களில்

சேவையைப் பெற்றுக்கொள்ள செலுத்த வேண்டிய கட்டணம்:   
      
கட்டணப் பட்டியலொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சேவையைப் பெற்றுக்கொடுக்க செலவாகும் காலம் (சாதாரண மற்றும் முன்னுரிமை சேவை)
தபால் அலுவலக கருமபீடத்திற்கு சமர்ப்பித்து 05 நிமிடமளவு குறுகிய காலத்தினுள்

உறுதிப்படுத்த தேவையான ஆவணங்கள் :

சேவைக்குப் பொறுப்பான பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள்


பதவி பெயர் பிரிவு தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
உதவி அத்தியட்சகர் டப்.எம். குணசிங்க வெளிநாட்டுப் பிரிவு +94-112-440668 - -

                   

விதிவிலக்கு எனும் மேற்கூறிய தேவைகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் விசேட தகவல்கள்:

ஏதாவது தபால் பொருள் தொடர்பாக பொதுமக்களிடமிருந்து கிடைக்கப் பெறும் முறைப்பாடுகள், விசாரணைகள் போன்றவை தொடர்பாக செயற்படல, ஏதாவதொரு பொருளின் உள்ளீடு தொடர்பாகவோ அல்லது சேதமாகியுள்ளமை தொடர்பாக எழுத்து மூலம் முறைப்பாடு பெற்றுப்கொள்ளப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அங்கு பொருளின் உறை அல்லது வேறு சாட்சிகள் இருப்பின் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். அவ்வாறே கடுகதி தபாலாயின் தபால் நிலையத்தால் தரப்படும் இலக்கம் மற்றும் தினத்தையும் சமர்ப்பித்தால் இலகுவாயிருக்கும்.

மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் (மாதிரி படிவமொன்றை இணைக்கவும்)
விசேட விண்ணப்பப் பத்திரம் இல்லை. கடிதத்துடன் தொடர்புமைய தகவலை எழுத்து மூலம் சமர்ப்பிக்கவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மாதிரி படிவமொன்றை  இணைக்கவும்.)அமைப்பு பற்றிய தகவல்

தபால் திணைக்களம்

3ம் மாடி,
தபால் தலையகம்,
310, D. R. விஜேவர்தன மாவத்தை,
கொழும்பு 01000


திரு. M. K. B. திசாநாயக (தபால் அதிபர்)
தொலைபேசி:+94 0112328301-3
தொலைநகல் இலக்கங்கள்:+94-112-44 0555
மின்னஞ்சல்:info@slpost.lk
இணையத்தளம்: www.slpost.gov.lk

முறைப்பாடு செய்யவும்
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2011-04-04 15:01:07
ICTA Awards

தொடர்பு

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

Prerequisites


மிகவும் ஜனரஞ்சகமானவை

1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.

Stay Connected

     
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2021-11-26
 
பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
இணையத்தளத்துடன் இணைந்துளவர்கள்: 113